Stappenplan Jeugd

Stappenplan Jeugd

1Selecteer een arrangement of product
Selecteer een categorie
Arrangement 1 - Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 • Zowel problemen bij invulling ouderschap als psychosociale problemen jeugdige, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.  
 • Relatieproblemen ouders, vaak gescheiden of niet eens over opvoeding. 
 • Ouders ontoereikende opvoedingsvaardigheden 
 • (Risico op) Psychosociale problemen jeugdige ten gevolge van spanningen thuis (op gebied van loyaliteit, gedrag, school, emoties). Geen psychiatrische problematiek! 
 • Inzet op verbeteren gezinscommunicatie/-relatie en vergroten opvoedvaardigheden ouders. 
Arrangement 2 - Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 • Zowel jeugdigen met ontwikkelingsen/ of gedrags-/psychische problemen als ouders die over onvoldoende opvoedvaardigheden beschikken die nodig zijn (ouders soms niet op één lijn opvoedingsen probleemaanpak). 
 • Bovenstaande kan tot spanningen in de relatie tussen jeugdige en ouders/broers/zussen leiden. 
 • Problemen jeugdige zijn gemakkelijk te beïnvloeden door pedagogisch handelen ouders. Inzet hulp met name gericht op ouders. - Ook bij één ouder gezin in verband met ouder uit beeld/overlijden andere ouder.
Arrangement 3 - Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
 • Ouder(s) met een ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling.
 • Ouders hebben vaak ontoereikende opvoedvaardigheden. 
 • Weinig steunfiguren in netwerk. 
 • Ten gevolge van beperking ouders, kunnen kinderen ontwikkelings- en gedragsproblemen ontwikkelen (geen verstandelijke beperking jeugdige).
Arrangement 4 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
 • Ouder(s) met psychische problemen of psychiatrische grondslag, soms gecombineerd met verslaving/ middelengebruik/verstandelijke beperking, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling. 
 • Vaak problematische relatie tussen ouders. 
 • Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele of psychi(atri)sche problemen, die zowel kind eigen als contextueel bepaald kunnen zijn. 
 • Weinig steunfiguren netwerk.
Arrangement 5 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
 • Jeugdigen met kind eigen problematiek (psychiatrische en/of ontwikkeling=sstoornis, eventueel i.c.m. somatische stoornis), ten gevolge hiervan disfunctioneren meerdere levensgebieden. 
 • Ouders kunnen de specifieke opvoedvaardigheden die nodig zijn niet volledig bieden omdat problematiek jeugdige grote invloed heeft op onmacht, draaglast, gezinsfunctioneren. 
 • Inzet met name op behandeling/ begeleiding jeugdige, vergroten draagkracht ouders en versterken gezinssituatie.
Arrangement 6 - Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).
 • Multi problemgezin: ouder(s) met ontoereikende opvoedvaardigheden, i.c.m. financiële, huisvestings-, dagbestedings-, sociale en relatieproblemen, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming, verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling. Vaak sprake van psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking bij ouder(s), of andere gezinsleden. 
 • In het gezin sprake van grote (fysieke) onveiligheid. 
 • Diverse instanties betrokken bij het gezin (bv: politie, leerplicht, VT, hulpverlening). Zorgcoördinatie belangrijk. 
 • Weinig steunfiguren in netwerk. 
 • Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele-/psychi(atri)sche problemen (trauma, hechting, stemmingen, cognitie), die zowel kind eigen als contextueel bepaald kunnen zijn.
Arrangement 7 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 • Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m. somatische problematiek.
 • Door beperking jeugdige vragen zij extra zorg, ondersteuning en bescherming van ouders en hun omgeving.
 • Inzet op vergroten opvoed-vaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.
 • Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).
Arrangement 8 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 • Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m. somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen en disfunctioneren meerdere levensgebieden.
 • Door combinatie bovenstaande vragen zij extra zorg, ondersteuning en specialistische behandeling/begeleiding.
 • Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige en vergroten opvoed-vaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.
 • Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).
Arrangement 9 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 • Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen.
 • Door beperking jeugdige vragen zij extra zorg, ondersteuning en zo nodig specialistische behandeling of begeleiding.
 • Beperking kan hoge eisen stellen aan ouderschap en ouderrelatie.
 • Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige (indien nodig) en vergroten opvoedvaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.
Producten 1 - Verblijf
 • Het gaat hier om intramurale zorg. Ook wel 24-uursverblijf genoemd. Er zijn verschillende soorten verblijf voor verschillende groepen jeugdigen: LVB, GGZ, JOH. Ook logeeropvang valt onder Verblijf. 
 • Afhankelijk van de zorgbehoefte van de jeugdige kun je voor een verblijfsproduct met of zonder dagbesteding/behandeling kiezen.
 • Naast Verblijf kun je nog extra een arrangement aanvragen voor de jeugdige. Dit is dan voor de resultaten die buiten Verblijf vallen. Bijvoorbeeld hulp aan ouders om structureel te werken aan een betere thuissituatie. 
 • Verblijf in de GGZ omvat geen behandeling van de jeugdige. Hiervoor moet je een bijpassend arrangement inzetten. 
Producten 2 - Pleegzorg

Als een jeugdige (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, komt pleegzorg in beeld. Pleegouders nemen de jeugdige op in hun eigen gezin tot de ouders van de jeugdige weer zelf de zorg aan kunnen.

Producten 3 - Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Het gaat hier om een behandeling van 48 sessies van 45 minuten. Eventueel is een verlenging met 12 sessies mogelijk. De behandeling wordt uitgevoerd volgens een landelijk vastgesteld protocol. De behandelaar kan zijn: een BIG-geregistreerd gezondheidspsycholoog, een NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, een NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist. 

Producten 4 - Vervoer

Vervoer kun je voor de jeugdige aanvragen als er een medische noodzaak is, hij/zij niet zelfredzaam genoeg is of er in het netwerk geen mogelijkheden zijn. Je kunt 'lopend vervoer', rolstoelvervoer of individueel vervoer aanvragen. 'Lopend vervoer' is voor de jeugdige die zelf in en uit de bus kan, maar vervolgens niet zelfstandig naar de zorglocatie kan komen.  

Producten 5 - GGZ-zorg door kinderartsen (ADHD+)

Dit is zorg voor jeugdigen met psychosociale problematiek. Het gaat hier met name om ADHD. 

(Kinder)artsen vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling van ADHD. De diagnostiek vindt altijd multidisciplinair plaats. De arts werkt hierin samen met een kinder- en jeugdpsycholoog en/of psychiater. De kinderarts voert de behandeling uit. 

Producten 6 - Dagcentrum Vroegtijdige Interventie

Dit is een  intensieve behandeling op locatie voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Denk aan gedrag, psychiatrisch, opvoeding of systeem. Deze behandeling is door de Koraalgroep ontwikkeld en wordt alleen door Koraalgroep geleverd. Je kunt voor een jeugdige deze zorg aanvragen als:

 • De jeugdige in de thuissituatie of voorgaande intramurale setting is vastgelopen;
 • Er geen alternatieve zorg beschikbaar is;
 • De ontwikkeling van jeugdige stagneert op meerdere ontwikkelgebieden/ leefdomeinen en er sprake is van meerdere stoornissen; 
 • Als de jeugdige last heeft van ernstige handelingsverlegenheid;
 • Begeleiding thuis niet meer mogelijk is gezien de ernst en complexiteit van de problematiek. 
Producten 7 - Beschermd wonen 16-18 jaar

Check het aanbod voor Beschermd Wonen voor jeugdigen op de Wegwijzer Wmo. Raadpleeg Bescherm Wonen in het stappenplan in de Wegwijzer Wmo >

Producten 8 - Crisiszorg

Hiervan is sprake als het kind zich in een gevaarlijke situatie/omgeving bevindt waar direct veiligheid geboden moet worden. Vaak is de ondersteuningsbehoefte van het kind in deze situaties niet meteen duidelijk. Crisisplaatsingen/beoordelingen lopen altijd via het Crisis Interventie Team (CIT).

Producten 9 - Vroegtijdige arrangementsbeëindiging

Het kan gebeuren, dat het arrangement dat is ingezet voor de jeugdige na een aantal sessies niet passend blijkt te zijn. Dan is er de mogelijkheid om het arrangement vroegtijdig te beëindigen. Dit kan na 1 of 2 sessies, maar ook na 3 of 5 sessies met de jeugdige. Hiervoor zet je het product 'Vroegtijdige arrangementsbeëindiging' in. Vervolgens (als dit noodzakelijk is) kun je een nieuw arrangement aanvragen.