Bureau Revenu

Bureau Revenu

Wie wij zijn

Profile left details

Bureau Revenu

Bureau Revenu     
Bureau voor Persoonlijke Coaching en Arbeidsreïntegratie

Telefoonnummer: 0161-225280
Emailadres: info@bureau-revenu.nl
Website: www.bureau-revenu.nl

Bureau Revenu is een begeleidingsbureau dat zich sinds 2000 richt op de participatie en integratie van cliënten met complexe problematiek. De visie en werkwijze van Revenu is erop gericht dat gestreefd wordt naar een grote mate van participatie, integratie en emancipatie van de cliënt. De cliënt wordt ondersteund in de uitvoering van zijn/haar rol van burger, met de hierbij horende rechten en plichten. Maar tegelijkertijd heeft Bureau Revenu ook oog voor de beperkingen van de cliënt. Door de expertise van Bureau Revenu op het gebied van de GGZ en verslavingszorg, zoeken we naar een goede balans tussen hulpverlening en participatie.

Bureau Revenu gaat ervan uit dat elke cliënt de behoefte heeft om zichzelf te ontplooien (behoefte filosofie van Maslow), maar dat eerst voorkomende belemmeringen moeten worden opgeheven. Bureau Revenu helpt de cliënt om de belemmeringen weg te nemen. Het aanbod van hulpverlening is breed van opzet. Zo worden cliënten begeleid bij het ordenen en structureren van het huishouden, bij het regelen van geldzaken of hulp bij oplossen van schuldproblemen.  Ook begeleiding bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, behoort tot de mogelijkheden.

De begeleidingsmethode van Bureau Revenu vraagt wel om een actieve houding van de cliënt. Om te kunnen participeren moet de cliënt namelijk uitdagingen aangaan en barrières doorbreken.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt telkens weer, dat cliënten minder gebruik maken van de gezondheidszorg, indien zij beschikken over een structurele dagbesteding (werk / vrijwilligerswerk) buitenshuis. Door naast het familienetwerk te beschikken over andere sociale netwerken, ontstaat de ruimte om uitdagingen aan te gaan en verdere ontwikkelingen  te stimuleren. Iets wat positief uitwerkt op de gezondheidstoestand van cliënten.
Vandaar dat Bureau Revenu tijdens de begeleiding van cliënten streeft naar structurele dagbesteding van cliënten buitenshuis.

Bureau Revenu heeft ervaring met alle mogelijke levensvragen. Heeft oog voor de huidige situatie, voor wat belemmert of in de weg zit. Zo maakt Bureau Revenu ruimte vrij voor de blik naar buiten. Bureau Revenu onderzoekt wat de cliënt kan en wat de cliënt wil en onderzoekt daarnaast de mogelijkheid van scholing, stageplaats of werkervaringsplaats of misschien wel werk. Want iedereen is ergens goed in.
Werk biedt de mogelijkheid om het beste uit de mens te halen.

In dit proces wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met ketenpartners. Ook het steunend netwerk wordt betrokken bij de missie om participatie te realiseren. De cliënt draagt hierin eigen verantwoordelijkheid om dit doel te bereiken.

Bureau Revenu kan en wil de cliënt hier graag in begeleiden. De consulent kijkt mee, loopt mee, soms vooruit en soms samen even stilstaan ter overweging. Bureau Revenu zet al haar menskracht, kennis en ervaring in om samen het doel, optimale maatschappelijke participatie, te bereiken.

 

Welke ondersteuning wordt er geboden?

Aandachtsgebieden:
Persoonlijk coaching betreffende optimalisering van gezondheid
     *  begeleiden in hanteren van een gezonde leefstijl en een goede zelfzorg
     *  begeleiden en ondersteunen bij algemene gezondheidsklachten
     *  ondersteuning bij psychosociale problematiek en verbeteren van het ziekte-inzicht
     *  onderhouden van contacten en overleg met de curatieve sector
Persoonlijke coaching bij thuisadministratie en financiën
     *  ondersteuning bij schuldenproblematiek
     *  ordenen financiële administratie
     *  schuldbemiddeling en budgetbegeleiding
     *  bemiddeling naar de voedselbank
Persoonlijke coaching bij huisvesting en wonen
     *  structureren van het huishouden
     *  begeleiden bij het regelen van het huishouden (boodschappen doen, kleding verzorgen, schoonmaak)
     *  bemiddelen naar geschikte huisvesting
     *  buurtbemiddeling
Persoonlijke coaching bij het sociaal functioneren en communicatie
     *  onderhouden en uitbreiden sociaal netwerk
     *  ondersteuning bij communicatiebeperkingen     
     *  begeleiding bij schriftelijke communicatie met derden (belastingdienst, UWV, gemeente, e.d.)
     *  training van communicatie- en sociale vaardigheden
Persoonlijke coaching bij opvoedings- en relatieproblematiek
     *  bemiddeling bij zoeken naar kinderopvangmogelijkheden
     *  bemiddeling bij relatieproblematiek
     * ondersteuning bij opvoeding van kinderen

Persoonlijke coaching bij verslavingsproblematiek
     *  structuurtraining
     *  overleg met de verslavingszorg
Persoonlijke coaching bij opleiding/werk en dagbesteding/zingeving
     *  bemiddeling naar activiteiten
     *  bemiddeling en begeleiding naar/bij (vrijwilligers)werk en/of stage

Onderdeel van de persoonlijke coaching in de vorm van e-dienstverlening is aan de orde bij cliënten, die hiervoor open staan. Het persoonlijke contact is het meest essentieel in de coaching.

Locatie:

Onze consulenten komen het liefst aan huis.
In de eigen omgeving is de cliënt het meest op zijn gemak en de consulent heeft meer zicht op de persoonlijke situatie van de cliënt.
Als de cliënt hiervoor niet open staat, zal gezocht worden naar een multifunctionele locatie in de directe omgeving van de cliënt.

Bureau Revenu is een kleine zorgaanbieder.

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Gerrit van Eijck
Straat
Alphensebaan 31
Plaats
Gilze
Postcode
5126 PR
Tel.
0161225280
AGB
98099546

Laatst behaalde resultaten

ORDE OP ZAKEN STELLEN DOOR LIFECOACHING

 

De dienstverlening van Bureau Revenu komt goed tot zijn recht in de volgende situatie:

 

Een alleenstaande vrouw  zit met haar handen in het haar. Ze heeft geen werk vanwege psychosociale problematiek. De post stapelt zich op en ze is niet meer bij machte om brieven te beantwoorden. Er is een huurschuld en de belastingdienst vordert huurtoeslag terug. Ze heeft zich laten verleiden om een nieuwe energieleverancier te nemen en zit nu met twee contracten te kijken. Ze piekert veel, heeft depressieve gevoelens en slaapt slecht. Ze is in behandeling geweest bij de GGZ, maar dit heeft volgens haar “niet veel opgeleverd”. Ook zijn er familieperikelen en heeft ze ruzie met de buren. Ze heeft niemand aan wie ze hulp kan vragen. Hulp van maatschappelijk werk is gestopt omdat ze haar afspraken niet is nagekomen. Ze komt tot niets meer.

 

De coach van Bureau Revenu luistert haar verhaal aan. Afgesproken wordt om op een vaste tijd in de week langs te komen om orde op zaken te stellen. Prioriteiten worden vastgesteld. Stap voor stap worden de problemen aangepakt. Er komt structuur in haar dagindeling. Er wordt gezocht naar dingen waarvan mevrouw energie krijgt.

Gaandeweg komt haar administratie op orde en worden de financiën overzichtelijk.

Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de gezondheid kan verbeteren. Gesprekken met de praktijkondersteuner bij de huisarts worden ingeregeld.

Ook worden de familieperikelen bespreekbaar gemaakt en er vinden bemiddelingsgesprekken plaats met familie en buren.

Het weekprogramma komt ook aan de orde en er worden activiteiten buitenshuis ingepland. Stap voor stap onderneemt ze meer activiteiten, die ze zowaar nog leuk gaat vinden ook.

 

 

 

Kernwaarden

Persoonlijke coaching / Lifecoaching
Psychiatrie / psychosociale problematiek
Verslavingszorg
Multiproblemen oplossen
Budgetcoach / schuldhulpverlening
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
106B1 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1 stuks €119,39
103A1 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 1 stuks €187,43
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
101A1 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 1 stuks €162,37
106B2 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 2 stuks €266,23
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
106B3 6B Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 3 stuks €423,81
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €345,02
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €361,73