Parnassia Groep / Youz

Parnassia Groep/Youz

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

We gaan uit van de hulpvraag van het kind/de jongere en/of het gezin. We brengen de problematiek van het kind/de jongere en hun gezin in kaart. Vervolgens is behandeling gericht op het kind/ de jongere en hun gezin zodat ze weer zelfstandig en in hun eigen kracht verder kunnen. Indien nodig zal gepaste ondersteuning georganiseerd worden voor het kind/de jongere en het gezin.

Wij bieden psychologisch onderzoek en behandeling. 

Ons traject ziet er na aanmelding over het algemeen als volgt uit:

- telefonische screening; ouder of kind (boven de 15 jaar) wordt gebeld om te checken of Youz het juiste aanbod kan bieden

- Integrale vragenanalyse: Ouder(s) en kind (vanaf 12 jaar) worden uitgenodigd op ons kantoor voor een eerste kennismaking. Hierin wordt stil gestaan bij de klachten, hulpvraag en beoogde resultaat.

- intake: kind/jongere en zijn/haar ouder(s) worden uitgenodigd voor intake. In de intake is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind (samen met ouders), wat er goed gaat en waar mogelijk hulp nodig is. Jonge kinderen worden individueel in het intaketraject gezien in de spelkamer, met kinderen vanaf 12 jaar zal een individueel gesprek gevoerd worden.

- na de intake wordt direct een analyse gemaakt van wat er nodig is: ofwel eerst onderzoek, mogelijk gevolgd door behandeling of wel er wordt meteen gestart met behandeling.

Onderzoek kan bestaan uit de volgende onderdelen:

- dossieranalyse indien nodig

- intelligentie onderzoek

- neuropsychologische onderzoek (o.a. concentratie, afleidbaarheid, executieve functies (bijv plannen, organiseren, verbanden leggen)

- sociaal emotioneel onderzoek

- persoonlijkheidsonderzoek

- kinderpsychiatrisch onderzoek

- contextueel onderzoek/gezinsanamnese

- indien nodig schoolobservatie

 

Behandeling

Behandeling zo veel als mogelijk systemisch; ouders zijn nauw betrokken en zijn mede verantwoordelijk voor het slagen van de behandeling. De focus ligt altijd op de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem en er wordt resultaatgericht gewerkt aan de daarbij gestelde doelen. Hierbij behandelen we zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. We bieden gepaste GGZ-zorg en hoog specialistische GGZ als het nodig is.  

De behandeling richt zich zowel op het kind individueel als op het systeem. Denk hierbij aan ouderbegeleiding, maar ook het betrekken van school en belangrijke derden.

Wij bieden o.a.

- cognitieve gedragstherapie (oa voor angstbehandeling, depressie, emotieregulatieproblemen)

- EMDR (oa. voor trauma's, maar ook bijv voor angsten/negatief zelfbeeld)

- spelbehandeling (waaronder ook MBT-K)

- schematherapie

- psychotherapie

- farmacotherapie

- systemische behandeling

Contactpersoon
Naam
Inge van Meerendonk
Tel.
088-3588820

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • Arrangement 5 - Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
  • Intensiteit A (voorheen segment 2 licht)
  • Intensiteit B (voorheen segment 2 midden)
  • Intensiteit C (voorheen segment 2 zwaar)
  • Intensiteit D
  • Intensiteit E
  • Intensiteit H (voorheen doorlopend)
  • Intensiteit I (voorheen chronisch)
Filters
 • Leeftijd jeugdige
  • 5-12
  • 13-16
  • 17-18
  • 18 > ouder
 • Locatie
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Tilburg Zuid
 • Expertise
  • ADHD/ADD
  • Angst, dwang en stemmingsstoornissen
  • Autisme
  • Complex trauma
  • Gedragsstoornissen
  • Hoog sensitiviteit
  • Hechtingsstoornissen
  • Huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Seksueel misbruik
  • Vechtscheiding
 • Type begeleiding
  • Basis GGZ
  • Diagnostiek
  • Gezinsdiagnostiek
  • Rouw- en verlies behandeling
  • Specialistische GGZ
  • Speltherapie
 • Grootte aanbieder
  • Klein

Parnassia Groep / Youz

Wie wij zijn

Profile left details

Parnassia Groep / Youz

U KENT ONS NOG WEL, WIJ ZIJN HET TEAM VAN VOORMALIG LUCERTIS / VIRENZE!

Dé gespecialiseerde jeugdpoli voor kinder-, jeugd- en jongvolwassenen psychiatrie in Tilburg & omstreken

BETROKKEN, DESKUNDIG & OPLOSSINGSGERICHT

YOUZ Tilburg onderzoekt en behandelt kinderen, jongeren & jongvolwassenen van 4 – 24 jaar en verzorgt diagnostiek en behandeling bij uiteenlopende problematiek, zoals:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Angst- en stemmingsklachten
 • Trauma gerelateerde problematiek

JEUGD TOT 18 JAAR
Voor deze leeftijdsgroep bieden wij zorg vanuit de beschikking van de gemeente. Uiteraard hebben wij daarbij oog voor de ouders/verzorgers en andere personen die belangrijk zijn voor de cliënt!

JEUGD BOVEN 18 JAAR
Bij deze groep jongeren bieden wij naast behandeling in het kader van de basis GGZ vooral specialistische zorg (SGGZ). Ook gaan wij in overleg met andere betrokken hulpverleners, school etc. mits hiervoor toestemming is verleend.

WAARVOOR KUNT U VERWIJZEN?
Diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren & jongvolwassenen (normale intelligentie - IQ > 80) met (een vermoeden van):

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • AD(H)D
 • ODD (licht secundair)
 • Angst- & stemmingsstoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Tic stoornissen
 • Selectief mutisme
 • Traumaklachten / PTSS

En uiteraard bijkomende problematiek van voornoemde stoornissen. Voor problematiek die 24-uurs beschikbaarheid vraagt, verwijzen wij naar andere instellingen.

ONS BEHANDELAANBOD
Het team van Youz is gespecialiseerd in psychische en psychiatrische stoornissen bij kinderen, jongeren & jongvolwassenen. U kunt vertrouwen op een verantwoorde zorg en goede dienstverlening. In samenspraak met de cliënt kan de behandeling bestaan uit:

 • Ouderbegeleiding & gezinsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Farmacotherapie
 • Speltherapie
 • EMDR
 • Ouder-kind behandeling/psychotherapie

Tevens zijn er mogelijkheden om psycho-educatie digitaal te volgen.

ONS MULTIDISCIPLINAIR TEAM BESTAAT UIT:

 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Psychotherapeut
 • Twee GZ-psychologen (én twee GZ-psychologen in opleiding)
 • Psycholoog
 • Twee orthopedagogen
 • Contextueel hulpverlener

WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR:

Inge van Meerendonk   |   GZ-psycholoog & behandelcoördinator

In het team ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en behandelcoördinator. Als behandelcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de cliënten in- en uitstroom, wacht-lijst, het koppelen van behandelaar aan cliënt en aanspreekpunt voor vragen van buitenaf: o.a. (huis)artsen, ouders, scholen en gemeente. Als GZ-psycholoog behandel ik graag cliënten met uiteenlopende vragen, zowel de jongere jeugd als adolescenten & jongvolwassenen. Mijn expertise ligt op het gebied van EMDR (traumabehan-deling), spelbehandelingen (MBT-K) en cognitieve gedragstherapie. Een stukje mee mogen wandelen op het levenspad van cliënten en bijdragen aan meer positiviteit en vermindering van hun klachten vind ik een voorrecht!

Janneke van Melick   |    kinder- en jeugdpsychiater

Als kinder- en jeugdpsychiater ben ik werkzaam binnen Youz, locatie Tilburg & Eindhoven en ben ik (eind)verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek. Daarnaast voer ik o.a. (kinder)psychiatrisch onderzoek en medicamenteuze behandelingen uit. Wat ik belangrijk vind in mijn werk is het persoonlijke contact met mijn cliënten en hun ouders, waarbij we telkens samen bekijken wat er nodig is om een kind of jongere zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Door de intensieve samenwerking binnen ons multidisciplinair team, kunnen we vanuit ieders expertise zorgdragen voor persoonlijke en zorgvuldige zorg op maat.

Anke Verberkt   |   orthopedagoog

Als orthopedagoog zie ik onze cliënten vaak voor diagnostiek, waarbij ik de sterke en minder sterke kanten op het gebied van intelligentie, neuropsychologische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart breng. Hierdoor krijgen we meer zicht op hoe de problematiek te verklaren is en welke behandelvorm het beste aansluit. In individuele behandeling stellen we persoonlijke doelen op en werk ik graag op basis van de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. In nauwe samenwerking met ouders en school helpen we kinderen en jongeren meer grip te ervaren op  hun gedachten, gevoelens en gedrag, zodat zij (weer) durven te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten.

Mark Andriessen   |   contextueel hulpverlener

Als contextueel hulpverlener heb ik vooral contact met de ouders van de kinderen. Ik bespreek opvoedingsvragen, onderlinge communicatie of ieders eigen positie in het gezin. Gezinsgesprekken zijn hier mogelijk onderdeel van. Doel is altijd om samen met ouders (en andere direct betrokkenen) te kijken wat er nodig is om toe te werken naar een gewenste situatie, wat ouders daarin zelf kunnen doen en hoe ze daarin kunnen aansluiten bij hun zoon/dochter. Ook als ouders gescheiden zijn krijgen ze in de behandeling beiden de aandacht. Binnen ons team gebeurt dit in nauwe samenwerking met elkaar. Samen met het gezin werken we aan de gestelde doelen vanuit 1 hulpverleningsplan. Ik ben ervan overtuigd dat behandeling van kinderen/jongeren een betere kans van slagen heeft als ouders het proces kunnen ondersteunen en de doorwerking thuis kan plaatsvinden.

HOE MELDT U ZICH AAN?
De cliënt kan zichzelf aanmelden via onze site www.youz.nl/aanmelden. U kunt uw verwijsbrief meegeven aan de cliënt, zodat hij/zij deze bij aanmelding op de site kan uploaden. Als huisarts kunt u uw cliënt uiteraard ook rechtstreeks via ZorgDomein aanmelden!

Jongeren vanaf 16 jaar hebben binnen de gezondheidszorg wettelijk geen toestemming nodig van de ouders en kunnen zichzelf aanmelden. Bij cliënten tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed door de gemeenten. Boven 18 jaar wordt de behandeling betaald door de zorgverzekeraar.

WACHTTIJDEN
YOUZ Tilburg streeft naar korte wachttijden. Dit houdt in dat wij een eerste contact proberen te realiseren binnen een periode van maximaal 4 weken, tenzij anders vermeld op onze website.

TRANSITIEPSYCHIATRIE YOUZ
Er is voor de transitiepsychiatrie van YOUZ – jongeren  in de leeftijd van 16  tot 24 jaar - een speciaal aanmeldpunt binnen ZorgDomein ingericht. YOUZ ziet als geen ander het belang om met focus op inhoud, continuïteit van zorg en vanuit ontwikkelings-perspectief deze doelgroep te helpen.

MÉÉR INFORMATIE?
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze website www.youz.nl.
Heeft u twijfels over een indicatie of praktische vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze locatie in Tilburg. Wij informeren u graag!

Telefoonnummer    088  - 358 88 20

E-mailadres            tilburg@youz.nl

                               

YOUZ TILBURG   |   Saal van Zwanenbergweg 1 (1e etage)   |   5026 RM TILBURG

 

 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Inge van Meerendonk
Tel.
088 - 358 88 20
Straat
Saal van Zwanenbergweg 1
Postcode
5026 RM
Plaats
Tilburg
AGB
6290832
Productcodes
Prestatie code Prestatie Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54013 Deelprestatie GGZ verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 54 Jeugd-ggz Etmalen €365,03
50H4F Arrangement 4 Intensiteit F 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €22.411,70
50H5E Arrangement 5 Intensiteit E 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €14.528,80
50H6D Arrangement 6 Intensiteit D 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €9.132,90
REGV1 Regiovervoer groep voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01
54014 Deelprestatie GGZ verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 54 Jeugd-ggz Etmalen €408,85
50H4G Arrangement 4 Intensiteit G 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €35.547,30
50H5F Arrangement 5 Intensiteit F 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €22.411,70
50H6E Arrangement 6 Intensiteit E 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet Stuks (output) €14.528,80
REGV2 Regiovervoer individueel voor jeugdhulp 42 Vervoerdiensten Etmalen €0,01