1801 Jeugd & Onderwijsadvies

1801 Jeugd & Onderwijsadvies

Wie wij zijn

Profile left details

1801 Jeugd & Onderwijsadvies

Marant is een jeugdhulpaanbieder in uw regio en is gecontracteerd voor dyslexiezorg en voor alle zorgzwaartes binnen arrangementtype 5. We bieden onder andere handelingsgerichte diagnostiek voor uiteenlopende leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie en leer- en gedragsproblemen). Daarnaast kunnen wij een belangrijke rol spelen in de daaropvolgende hulp, in samenspraak met school. 

Onderzoek en diagnose zijn geen einddoel, maar een begin. We beantwoorden de vraag: wat heeft een kind nodig van zijn leerkracht en ouders? Wij zien ouders, school en het kind als deskundigen en de samenwerking tussen deze drie vinden wij erg belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zorg krijgen in een vertrouwde omgeving en komen daarom naar school toe voor zowel diagnostiek als behandeling. Minimale onderwijstijd gaat verloren en er zijn korte lijntjes met school. 

Heb je behoefte aan meer informatie, heb je vragen of wil je overleggen? Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen denken graag met je mee. We kunnen vragen beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om samen de vraag en mogelijke oplossingen te verkennen.

Trainingen die wij bieden:

- Zelf plannen voor jongeren met ADHD

- Theory of Mind training

- Psycho-educatie

- Faalangstreductietraining 

- Sociale vaardigheid

- Weerbaarheid

- Gedragsregulatie

- Brugklastraining

- Training leren leren

- Klaar voor het examen

- Individuele of groepsbehandeling voor rekenproblemen/dyscalulie en lees- en/of spellingproblemen/dyslexie

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Dirkje van Anken
Straat
Nieuwe Aamsestraat 84A
Plaats
Elst
Postcode
6662 NK
Tel.
0646017819
AGB
53530105

Laatst behaalde resultaten

Het doel van de dyslexiebehandeling is dat kinderen een functioneel niveau van technisch lezen en spellen bereiken dat past bij hun leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief. 

Het 'Protocol Blomert' is een 'bestpracticeprotocol' en geeft een kader voor de inhoud van de behandeling. Die behandeling bestaat uit modules die Marant systematisch aanbiedt, met aandacht voor de individuele kenmerken van het kind. De behandeling gaat uit van een leerling op de basisschool met een specifiek probleem met technisch lezen en spellen en een taalverwerkingsprobleem. Een enkele keer loopt de zorg nog door in het voortgezet onderwijs. 

Behandeling richt zich op lezen en spellen en de gekoppelde verwerking van spraakklanken. De reden hiervoor is de aanname dat specifieke taalverwerkingsproblemen de oorzaak zijn van de lees- en spellingproblemen van kinderen met dyslexie. Het gaat dan met name om problemen om klanken te koppelen aan tekens (fonologisch-orthografische integratie en verwerking). Uit onderzoek blijkt dat trainingen gericht op het bewustzijn van klanken en van de koppeling van klanken en tekens internationaal tot nu toe het meest succesvol zijn geweest. 

De behandeling is dus gericht op het laten verdwijnen van de handicap die zich als gevolg van de ernstige dyslexie manifesteert. Is die aanpak onvoldoende succesvol, dan kan ook het aanleren van zogenaamde compensatiestrategieën worden toegepast, zolang die niet behoren tot het domein van het onderwijs. Die helpen het kind te leren omgaan met zijn handicap.

De behandeling duurt twaalf tot achttien maanden. Het is een intensieve behandeling: naast de wekelijkse behandelsessie moet het kind dagelijks thuis tien tot twintig minuten oefenen. Dit vraagt bovendien een directe betrokkenheid van de ouders/verzorgers, omdat zij meestal ook de oefenpartner van het kind zijn. 
Zo'n intensieve behandeling van anderhalf jaar vergt motivatie van het kind en van de ouder/verzorger om de behandeling te beginnen en voort te zetten. Het normale criterium om te stoppen met behandelen is bereikt als het kind een prestatie levert op lezen en spellen die volgens de normen geïnterpreteerd mag worden als normaal, ofwel binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde van de normpopulatie. Te meten via EMT, Klepel (st. score ≥7) en PI-dictee (P>10). Ook is de beslissing om af te breken geoorloofd bij geen of onvoldoende resultaat (geen significante verbetering) bij twee opeenvolgende tussenevaluaties. Dat wil zeggen twee opvolgende periodes een rendement lager of gelijk aan het laatst behaalde rendement bij lezen (alleen dyslexie voor lezen) of bij lezen en spellen (dyslexie voor lezen en spellen). 

Kernwaarden

Samen
Kindnabij
Verbinding tussen onderwijs en zorg
Vanuit de wetenschap
Innovatief
Productcodes