Stichting Respect

Stichting Respect

Onze invulling van het arrangement/product

Omschrijving

Individuele begeleiding:

Individuele begeleiding is gericht op de ontwikkeling van de zorgvrager. Bij aanvang van de hulpverlening wordt de situatie van de desbetreffende persoon en zijn omgeving in kaart gebracht. Als de situatie inzichtelijk is gemaakt is duidelijk waar de problemen liggen en wat de krachten van de zorgvrager en fijnsysteem zijn. Vanuit deze positie worden de te behalen resultaten opgesteld. Het opstellen van deze resultaten gaat in samenspraak met de zorgvrager. Tijdens de individuele begeleiding wordt aan de resultaten gewerkt door middel van een zorgplan. Er wordt per resultaat bepaald op welke manier hier aan gewerkt gaat worden door de zorgvrager, begeleider en het systeem waarin de zorgvrager functioneert. Samenwerking met het hele systeem van de zorgvrager is uitgangspunt tijdens de hulpverlening. De resultaten hebben betrekking op de verschillende leefgebieden van de zorgvrager.
De resultaten hebben betrekking op de verschillende leefgebieden van de zorgvrager. Zo kan er gewerkt worden aan het vergroten van zelfstandigheid, reguleren van emoties, het vergroten van probleemoplossend bedrag enzovoorts. 
Middelen die hiervoor ingezet worden:

 • Psycho- educatie
 • Gesprekstechnieken 
 • Oefenen van situaties in de praktijk
 • inslijten van nieuw gedrag

 Voorbeelden van activiteiten:

 • Oefenen in zelfstandigheid op alle leefgebieden
 • Begeleiding bij plannen en organiseren
 • Oefenen van sociale vaardigheden in praktijk gerichte situaties
 • Zelfredzaamheid bevorderen door een maaltijd te bereiden
 • Financien en administratie analyseren en bewerken.

Groepsbegeleiding:

De groepsbegeleiding richt zich op zorgvragers die problemen ondervinden bij het functioneren in sociale situaties. Door het bieden van groepsbegeleiding wordt de ontwikkeling van de zorgvrager op het gebied van sociale vaardigheden, samenwerken en het inzicht verkrijgen in jezelf en de ander vergroot. De groepsactiviteiten verschillen van thema, frequentie en samenstelling. De groepsactiviteiten zijn afgestemd op de zorgvrager, de te behalen resultaten en de emotionele leeftijd. Door activiteiten te ondernemen in groepsverband, ontwikkelen zorgvragers zich in de omgang met anderen en zijn zij beter in staat zich staande te houden in zijn of haar leefomgeving. Respect biedt de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding specifieke vaardigheden te oefenen in de praktijk. Groepsbegeleiding is van grote meerwaarde voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager in relatie tot zijn of haar omgeving. Tijdens groepsbegeleiding worden thema's besproken en worden de zorgvragers uitgedaagd elkaar te voorzien van feedback. Samenhorigheid, herkenning bij zichzelf en de ander en begrip zorgen voor een veilige omgeving waarbij de zorgvrager zich optimaal kan ontwikkelen. 

Dagbesteding:

Respect biedt dagbesteding die ter vervanging is van onderwijs of werk. De dagbesteding is gericht op het aanleren of behouden van vaardigheden. Dagbesteding bij Respect kan in de sector Horeca, huishoudelijk werk, groen en technisch onderhoud. Respect biedt begeleiding op maat om het vak te leren en te ontdekken waar de interesses liggen van de zorgvrager. De zorgvrager doet ervaring op en leert vaardigheden in de praktijk toe te passen en krijgt tevens een zinvolle daginvulling.

Opvoedingsondersteuning:

Respect biedt naast de begeleiding voor het kind/de jeugdige ook opvoedingsondersteuning aan de desbetreffende ouders/verzorgers. Respect ondersteunt ouders om de ontwikkeling van het kind/de jeugdige te bevorderen. De opvoedingsondersteuning is gericht op communicatie, de problemen en krachten, psycho educatie en omgang tussen de verschillende gezinsleden. De opvoedingsondersteuning biedt ouders en verzorgers de mogelijkheid vragen te stellen ten aanzien van de benaderingswijze richting het kind. Het bespreken van de omgangsregels, de huisregels en psycho educatie staan centraal binnen de opvoedingsondersteuning. Het aanreiken van hulpmiddelen kan hieraan bijdragen. De coaching is gericht op het realiseren van rust en voorspelbaarheid en geeft veiligheid voor alle gezinsleden. Het doel van de ondersteuning is de pedagogische competenties en opvoedvaardigheden van ouders te versterken, zodat hun draagkracht wordt vergroot. 

Jobcoaching:

Respect heeft de deskundigheid in huis om zorgvragers te kunnen ondersteunen in het vinden van een geschikte baan. De jobcoaching richt zich op het begeleiden en ondersteunen van de zorgvrager naar een regulier betaalde baan eventueel met loonwaarde of arbeidsmatige dagbesteding. De wensen, verwachtingen, belastbaarheid en manier van leren staan centraal. Een duidelijke beeldvorming ontwikkelen met de zorgvrager is het uitgangspunt. De manier van communiceren en benaderen is afgestemd op de zorgvrager. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de zorgvrager, aansluiten bij de belevingswereld en naast de zorgvrager gaan staan door te horen wat hij zegt. 
Supported Employment is een methodiek die gericht is op de verschillende stappen die er te nemen zijn om te komen tot arbeid en die ingezet wordt voor zorgvragers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze methodiek is door Respect geïmplementeerd in de organisatie en toegespitst op de doelgroep. 

 

Contactpersoon
Naam
Kelly van den Biezenbos
Tel.
06-30995928

Kenmerken van dit arrangement/product

Categorieën
 • A. Begeleiding
  • b. De administratie is op orde
Filters
 • Doelgroep/expertise
  • NAH
  • LVB
  • Psychiatrie
  • Somatisch
  • Jongvolwassene
 • Type begeleiding
  • Individuele begeleiding aan huis
  • Individuele begeleiding op locatie
  • Begeleiding op locatie in groepsverband
 • Leeftijd
  • Jongvolwassene (18-25 jaar)
  • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Locatie
  • Bij cliënt thuis
  • Op locatie zorgaanbieder
  • Goirle

Stichting Respect

Wie wij zijn

Profile left details

Stichting Respect

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een complexe problematiek. Wij vinden dat ieder mens uniek is en op zijn eigen manier moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms heb je hierbij een steuntje in de rug nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt.
We zoeken samen naar de beste manier om jouw leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan met respect voor elkaar. Echt helpen, door samen en met respect aan te pakken. Stichting respect zet haar ervaring, deskundigheid en kennis middels gemotiveerd, goed geschoold personeel hiervoor in. 

Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Samen met jou en je omgeving stemmen we de gewenste resultaten af en werken aan de gewenste resultaten die voortkomen uit het plan van aanpak. Jij blijft de regie voeren, omdat wij geloven dat jij en je omgeving heel goed weten wat het beste is. Wij denken graag met je mee en zetten onze expertise daarvoor in.
Het stimuleren van de eigen kracht door het bieden van handvatten, het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid en de wil om te groeien als mens staan centraal in onze begeleiding. 

Jij met je talenten en krachten zijn het vertrekpunt van onze zorgondersteuning waarbij je netwerk een grote rol speelt. Wij hebben de mogelijkheid voor individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepen. Verder verzorgen wij opvoedingsondersteuning, respijtzorg, wonen en jobcoaching. We gaan samen de mogelijkheden onderzoeken en leggen hier de nadruk op. Dit vraagt voor onze medewerkers een open en respectvolle houding. 
Het grondprincipe is gericht op samenwerking. Deze waarden en normen zien wij dan ook als een noodzakelijk iets en derhalve zullen wij bij werving van personeel hier uitvoerig bij stil staan en dit zwaar laten wegen in de selectie procedure, naast geschikte opleiding. Professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij respect. Voortdurend leren is een groot goed en daarom bieden wij onze medewerkers scholing aan. 
Respect is op diverse beleidsterreinen actief, jeugdzorg, arbeidsparticipatie, volwassenzorg en onderwijs. Dit houdt voor ons in dat wij met diverse partners samenwerken. Wij zijn betrouwbaar voor alle partijen waar wij mee werken. 

Kernwaarden

 • Respect: Respectvol met elkaar omgaan in een open houding
 • Samen: Samen bereiken we absoluut meer dan alleen.
 • Zelfverantwoordelijkheid: Regie hebben in je eigen leven is de basis
 • Expert: Specialistische kennis en expertise over complexe problematieken is aanwezig. De zorgvrager is expert van zijn eigen leven.
 • Betrouwbaar: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

Onze ondersteuning en begeleiding bestaat uit het luisteren naar de zorgvrager en zijn omgeving. Wij proberen ons in te leven in hun wereld. Een vertrouwensband opbouwen, zodat de zorgvrager zich veilig en vertrouwd voelt, is de basis voor het verlenen van goede hulp. Samen werken wij er aan om de hulpvraag van de zorgvrager duidelijk te krijgen door gerichte vragen te stellen en de juiste begeleiding in gang te zetten. Vanuit deze situatie kan begrip gecreëerd worden bij de zorgvrager en zijn omgeving. Als er begrip is, kan er gewerkt worden aan specifieke hulpvragen die per persoon verschillend zijn. De hulpvragen worden samen met de zorgvrager en zijn omgeving in kaart gebracht. 
De begeleiding biedt inzicht in de vreemde wereld van de personen met onder andere een autisme spectrum stoornis. Samen wordt op zoek gegaan naar handvatten voor de zorgvrager en zijn omgeving. De begeleiding die geboden wordt kan bestaan uit het bieden van gesprekstechnieken en het toepassen van trainingen en methodes om gedragspatronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Iedereen heeft in zijn leven doelen die hij zou willen behalen. Deze doelen zijn voor iedereen verschillend. Iedereen is ook verschillend. Wij gaan samen op zoek om te kijken wat voor iemand belangrijk is en hoe er voor gezorgd kan worden dat deze doelen behaald worden. 
Op een praktische manier worden situaties besproken en wordt de zorgvrager uitgedaagd, zodat er veilig geoefend kan worden om het uiteindelijk zelfstandig op een eigen manier te kunnen. Door het aangaan van verschillende activiteiten die men in het dagelijks leven tegen komt, wordt inzichtelijk waar de knelpunten zitten en kunnen strategieën worden gezocht die bij de persoon passen. Het aanbod van activiteiten is zeer divers en zoveel mogelijk op maat. Afhankelijk van de activiteit worden verschillende doelen aangesproken. Respect werkt vanuit de visie dat ieder persoon uniek is. Dat maakt dat ook ieders interesse en belangstelling uniek is. Daarom wordt er steeds gekeken naar wat aansluit bij de behoefte van de zorgvrager. 
De omgeving krijgt handvatten aangeboden om los te komen van de zorgvrager en hen op eigen benen te laten staan. Er wordt een groot belang gehecht aan het zelfstandig maken en dragen van eigen verantwoordelijkheid door de zorgvrager. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en de ontwikkeling van de persoon in kwestie en zijn omgeving. 
In complexe situaties en waar behandeling nodig is werkt Respect samen met behandelaar. 

 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Kelly van den Biezenbos
Tel.
0630995928
Straat
Tilburgseweg 154a
Postcode
5051 AL
Plaats
Goirle
AGB
73732728
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104B4 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 4 stuks €1.002,82
105A3 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 3 stuks €500,21
106A3 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 3 stuks €336,66
03A03 E3 Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht uur €46,95
103A1 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 1 stuks €187,43
103B4 3B Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 4 stuks €755,70
104C1 4C Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 1 stuks €121,77
105A4 5A Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 4 stuks €796,29
106A4 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 4 stuks €647,05
04A02 E4 Kortdurend verblijf regulier: inspanningsgericht etmaal €31,96