Linc naar Zorg

Linc naar Zorg

Wie wij zijn

Profile left details

Linc naar Zorg

Waar wij als organisatie voor staan:
Linc naar Zorg ‘doet wat nodig is, wanneer dit nodig is’. Wij gaan voor een goed zorgaanbod: laagdrempelige zorg, op meerdere leefgebieden, afgestemd op het individu. Daarbij staat Linc naar Zorg voor verbinding. We verhouden ons op een gelijkwaardige manier tot de cliënt en leggen samen met de cliënt de verbinding tussen het sociale netwerk vanuit participatie. Het doel van zorg bij Linc naar Zorg is het vergroten van de zelfredzaamheid en het teruggeven van de regie op het eigen leven.

Waar wij als organisatie voor gaan:
Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. Samen met de cliënt kijken we wat er nodig is om dit te bereiken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent. Met deze werkwijze begeleiden we cliënten naar meer zelf- redzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is efficiency in de zorg, duurzaam en betekenisvol meedoen en samenleven.
 

Waar wij als organisatie naar streven:
Linc naar Zorg wil niet de grootste zorgaanbieder zijn, wel de beste met de hoogste kwaliteit van zorg. Wij gaan ervoor om zoveel mogelijk cliënten kwalitatief goed te ondersteunen. Leidraad voor de coaches hierbij is dat de wensen van de cliënt centraal staan. Onze cliënten betrekken we bij het volledige ondersteuningsproces. Daarnaast willen we groeien, in omvang, professionaliteit en type zorgaanbod.
Linc naar Zorg wil een sterke zorgpartner zijn voor belanghebbenden. Wij volgen hierin het kwaliteitskader gehandicaptenzorg – de geldende norm binnen de sector. Onze cliënten krijgen de persoonlijke aandacht en ruimte die zij nodig hebben. Ons doel is het bereiken van de complexe groep die buiten de reguliere zorg valt. Ook bieden we zorg aan cliënten die tussen wal en schip vallen en niet weten aan te haken bij een reguliere zorgpartner.

Doelgroep:
Linc naar Zorg biedt begeleiding, beschermd wonen (BW) en ambulante zorg aan een doelgroep met meervoudige problematiek. Vaak is er sprake van een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische, psychiatrische, verslavings-, gedrags-, systeem-, NAH- of transculturele problematiek. Aan hen wordt regelmatig in coproductie met ketenpartners integrale ketenzorg geboden. Wanneer de basisbehoeften gestabiliseerd zijn, gaan wij verder met het opbouwen van een sociaal netwerk, een vangnet, en werken we toe naar participatie in de samenleving. Het doel is de cliënt de regie op het eigen leven terug te geven. Een groot deel van onze cliënten streeft naar een eigen perspectief.

Expertiseteam 
Het is zowel grote als kleinschalige zorgaanbieders niet vreemd: complexe problematiek die op het snijvlak van (L)VB, psychiatrie en verslaving speelt. Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines biedt het expertisecentrum mobiel, outreachend en laagdrempelig verschillende activiteiten aan. 

Profile right details
Contact gegevens
Naam
Back office
Straat
Eemweg 5
Plaats
's-Hertogenbosch
Postcode
5215 HM
Tel.
0732032597
AGB
98102892

Laatst behaalde resultaten

Binnen ons gehele cliënten bestand (150 + cliënten) behalen wij dagelijks samen met de cliënten verschillende doelen. Voor ons is het streven om in samenwerking met de cliënt tot doelen te komen en deze te behalen. 

Kernwaarden

Betrokken: we zijn er voor jou.
Betrouwbaar: we doen wat we zeggen.
Bereikbaar: we doen dat ook buiten kantooruren.
Behulpzaam: we helpen je op alle leefgebieden.
Productcodes
Productcode Resultaatgebied Omschrijving Eenheid Tarief
104A3 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 3 stuks €605,27
101A1 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 1 stuks €162,37
106A1 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1 stuks €77,60
103A2 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 2 stuks €276,97
104A4 4A Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 4 stuks €912,09
101A2 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 2 stuks €345,02
106A2 6A Begeleiding sociale relaties - intensiteit 2 stuks €204,15
103A3 3A Begeleiding psychische situatie - intensiteit 3 stuks €361,73
104B1 4B Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intesiteit 1 stuks €132,51
101A3 1A Begeleiding huishoudelijk - intensiteit 3 stuks €552,75