BuroJIJ

Postadres:
BuroJIJ

Hoge Steenweg 21

5175 AG Loon op Zand

0884 700 200

administratie@burojij.nl

Naam BuroJIJ
Straat Hoge Steenweg 21
Plaats Loon op Zand
Postcode 5175AG
Telefoon 0884700200
Email administratie@burojij.nl
AGB 94063362
Website www.burojij.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
GHZ Behandeling Geen wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
Vaktherapie 2 weken tot 1 maand
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd 2 weken tot 1 maand

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45GHR GHZ Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €90,88
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €85,09
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €118,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €175,60
54TGZ Transgenderzorg 54 Jeugd-ggz Uren €133,71
Product code 45GHR
Product GHZ Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €90,88
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €85,09
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €118,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €175,60
Product code 54TGZ
Product Transgenderzorg
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €133,71