Jeugd- en opvoedhulp (JOH)

Voor jeugdigen en gezinnen waar opvoedproblemen spelen en jeugdigen kampen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

Voor wie is JOH Behandeling?

 • Voor jeugdigen en gezinnen waar opvoedproblemen spelen.
 • Voor jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
 • Behandeling is gericht op het op gang brengen van veranderings-, herstel-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen.
 • Behandeling kan ook gericht zijn op het voorkomen van verergering van de problemen. Denk aan leren omgaan met (de gevolgen van) een beperking.
 • De inzet moet methodisch en doelmatig zijn en er moeten concrete verbeterdoelen worden geformuleerd.
 • Behandeling vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar.

Wat is JOH Begeleiding?

 • Voor jeugdigen en gezinnen waar opvoedproblemen spelen.
 • Voor jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
 • De hulp is niet altijd alleen gericht op de jeugdige. Deze kan ook gericht zijn op het systeem. Bijvoorbeeld gezin, netwerk of school. Soms kan de ondersteuning alleen gericht zijn op het systeem.
 • De begeleiding is gericht op het herstel, verbetering, ontwikkeling, stabiliseren/voorkomen van verergering en/of hanteerbaar maken van het probleem of de aandoening.
 • De hulp is actiegericht. Dat betekent, dat er wordt gewerkt met (meetbare) ontwikkeldoelen. Dit vraagt om inspanning van alle betrokkenen. De jeugdige, ouders/verzorgers, sociaal netwerk en de school.
 • De hulp kan gericht zijn op het aanleren en inslijpen van vaardigheden en gedrag door deze herhaald toe te passen in de praktijk. Deze vaardigheden en gedrag zijn dan aangeleerd in de behandeling, bijvoorbeeld het kind heeft in de behandeling geleerd dat het ongeremd toegeven aan woede vaak niet kan. Dit leren toepassen in de praktijk kan door GGZ begeleiding gebeuren.
 • De begeleiding is tijdelijk. Dus met een met begin- en einddatum. Het kan soms zijn dat de begeleiding langer nodig is. Bijvoorbeeld doordat de jeugdige nog veel moeten oefenen in de praktijk.