Segment 5 | Crisishulp

Voor jeugdigen in een crisissituatie. Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de jeugdige of van de omgeving. Dit heeft als gevolg, dat er een acuut onhoudbare situatie ontstaat in het thuismilieu of de woonsituatie van de jeugdige. Het CIT bepaalt of er sprake is van crisis. Als dit het geval is, wordt er passende crisishulp ingezet: verblijf of ambulant. Bij crisis wordt er altijd hulp ingezet.

Hoe is het ingekocht?

 • Taakgericht. De coalitie krijgt elk jaar een vast bedrag voor crisishulp. Er is dus sprake van een budgetplafond. Het prijspeil voor 2022 was €1.073.900.
 • Opdrachtnemer is een coalitie van aanbieders. De coalitie heet Crossroads en bestaat uit: Sterk Huis, GGZ-Breburg, en Amarant.

Welke soorten crisishulp zijn er?

Er zijn 3 vormen van integrale crisishulp:

 1. Ambulante crisishulp aan huis bij de jeugdige. Deze wordt na de melding van de crisis zo spoedig mogelijk geboden, maar in ieder geval binnen acht uur op werkdagen.
 2. Verblijfzorg. Dit is plaatsing in een residentiele instelling of een crisispleeggezin, als dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de jeugdige. Deze zorg moet per direct beschikbaar te zijn.
 3. Samen met de verwijzer, ouder en jeugdige regelen van een zo spoedig mogelijke doorstroom naar huis en/of vervolghulp. Uitgangspunt is om binnen twee weken te voorzien in een passend uitstroomplan.

Hoe regel je crisishulp?

 • De toegang wordt gevormd door het CIT (Crisinterventieteam), een speciaal toegangsteam voor crisisplaatsingen, waar ook de crisisaanbieders in zijn vertegenwoordigd.
 • De lokale toegang of GI kan contact opnemen met het CIT voor een inwoner in een crisissituatie.
 • De verwijzer stemt met de jeugdhulpaanbieders van crisiszorg de voortgang af.
 • Het CIT bepaalt of er sprake is van crisis of niet.
 • 24 uur per dag kunnen professionals, ouder(s) en jeugdigen een beroep doen op deze dienst in aan opvoeding gerelateerde crisissituaties die vragen om direct ingrijpen.
 • Het crisisinterventieteam kun je 24/7 bellen via 0800-8013.
 • ’s nachts en in het weekend kan er geen ambulante crisishulp gestart worden. In dit geval zorgt het CIT dan voor de eerste noodzakelijke ondersteuning.
 • Uitgangspunt is dat een crisissituatie zo kort mogelijk duurt en er zo snel mogelijk passende vervolgzorg wordt gestart.