Crisishulp

Crisishulp

Crisishulp

Bel het crisisteam
De regio Hart van Brabant heeft een Crisis Interventie Team (CIT). Dit team biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Ook inwoners kunnen het CIT bellen als ze te maken hebben met een crisissituatie of  met mensen die verward gedrag vertonen. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Let op: bij een crisis schakel je altijd het crisisteam in. Ook als de jeugdige of het gezin al in zorg is bij een zorgaanbieder. Het CIT is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-8013.

Wat is het crisisinterventieteam?
Het team bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Bij een crisissituatie wordt eerst gekeken of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit het geval is, gaat een medewerker van het CIT binnen 2 uur naar de betreffende locatie. Daar wordt eerst bekeken of de situatie kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, schakelen zij de hulp in van een zorgorganisatie. Eerste doel is het terugbrengen van veiligheid en rust. Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen betrokken. Bij spoedeisende psychiatrische hulpverlening schakelt het CIT zo nodig de crisisdienst van de GGZ in. Loopt de veiligheid van kinderen of volwassenen geen acuut gevaar, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie of wordt direct de noodzakelijk hulp geboden om de ervaren crisissituatie op te lossen.

Waarom een crisisinterventieteam?
In de regio Hart van Brabant willen we inwoners in een zorgcrisis of inwoners die tijdelijk de grip op hun leven kwijt zijn, zo goed mogelijk ondersteunen. We willen zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning bieden, zodat er weer rust en veiligheid is. Het CIT kan deze hulp en opvang 24 uur per dag bieden. Het team kan zo nodig snel ambulante hulp inzetten, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen. Via (vroeg)signalering en een intensieve en sluitende samenwerking kunnen we herhaling of erger voorkomen.

Wie kan bellen?
Alle inwoners en professionals uit de regio Hart van Brabant die te maken hebben met een (zorg)crisis of met personen met verward gedrag. Het nummer is 0800 – 8013.

Crisishulp voor jeugdigen
GGz Breburg, Sterk Huis en Amarant maken onderdeel uit van het CIT. Deze organisaties zijn ook gecontracteerd voor de levering van crisishulp voor jeugdigen. Er zijn drie soorten crisishulp: ambulant, met verblijf en crisispleegzorg. De organisatie bepaalt, in afstemming met het CIT, welke hulp passend is. De aanbieders zijn 7*24 uur bereikbaar. Ambulante hulp wordt in principe binnen 12 uur na verwijzing door het CIT ingezet. Een verblijfsplek is per direct beschikbaar, wanneer dat nodig is vanuit het oogpunt van veiligheid. Het uitgangspunt is dat de hulp zo kort mogelijk duurt. De maximale duur is 4 weken. Dat betekent dat zo snel mogelijk vervolgzorg moet worden geregeld. De organisatie die de crisis heeft opgepakt dient hiervoor contact op te nemen met de lokale Toegang. In overleg met elkaar wordt bepaald wat de vervolgzorg is. Liep er vóór de crisis al een arrangement? Dan kan deze weer worden opgepakt (tenzij een ander arrangement nodig is). De organisatie die de crisishulp geleverd heeft is verantwoordelijk voor het maken van een uitstroomplan. Deze dient binnen 2 weken of uiterlijk 4 weken ná de crisismelding gereed te zijn. In het uitstroomplan doet de organisatie een voorstel voor de vervolgzorg. De Toegang geeft vervolgens de beschikking af en helpt waar mogelijk om een soepele en zo snel mogelijke overdracht van crisishulp naar vervolgzorg te realiseren.

Hoe vindt registratie plaats?
De medewerkers van het Crisisinterventieteam registreren allemaal in één systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid tot delen van informatie binnen het CIT, het registreren van uren (paraattijd en crisistijd) en het overdragen van cliëntinformatie aan andere zorgaanbieders. We handelen hierbij uiteraard volgens de nieuwe privacywetgeving.

Hoe lang zijn de medewerkers van het team betrokken?
Het Crisisinterventieteam (CIT) is in principe tot de volgende werkdag betrokken en zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulpverlening. Mocht overdracht de eerstvolgende werkdag niet mogelijk zijn, dan is het CIT betrokken tot overdracht wel mogelijk is (maximaal 10 werkdagen).

Wanneer bel je 112 of andere hulpnummers? In de volgende situaties bel je niet naar het CIT, maar naar 112:

  • bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • Veilig Thuis | 0800-2000 of 013-751 6789 | voor advies, vermoeden  of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij geen sprake is van een crisis. 
  • De Huisartsenpost | voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.
  • Heb je cliënten die risico lopen op een crisissituatie of verward gedrag? Informeer hen en hun omgeving dan preventief over het CIT.
     
Uitlijning tekst
Links