Dyslexie (ED)

Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie (ED) is onderdeel van de regionale inkoop Jeugdhulp. ED is voor diagnostiek en behandeling van Jeugdigen van 7 tot 13 jaar. Het gaat om Jeugdigen met lees- en spellingsproblemen, waarbij de klachten dermate ernstig en hardnekkig zijn dat specialistische ondersteuning en behandeling nodig is.

Hulp bij dyslexie door school

Hulp bij dyslexie behoort tot de basisondersteuning van elke school. In het protocol van de school is vastgelegd hoe de school de kinderen met lees- en/of spellingproblemen ondersteunt. Het kan zijn dat het kind last heeft van Ernstige Dyslexie (ED). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van diagnostisch onderzoek/behandeling ED zijn:

 • het kind volgt primair onderwijs
 • het kind is tussen de 7 en 13 jaar oud
 • de behandeling wordt gestart voor de 13e verjaardag

Aanvragen onderzoek en behandeling ED

Heb je een vermoeden van ED en wil je graag onderzoeken of het kind ED heeft? Dan moet de school, met toestemming van beide gezaghebbende ouders een aanvraag indienen voor diagnostiek ED bij Toegang Dyslexie/Poortwachters. De school moet bij de aanvraag het leerlingdossier Dyslexie meesturen. Uit het leerlingdossier moet blijken, dat er in het onderwijs een passend traject heeft plaatsgevonden van extra ondersteuning bij het leren lezen en/of spelling volgens de regels van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het Expertisecentrum Nederlands en het NKD ontwikkelden in opdracht van Dyslexie Centraal wat handige documenten. Deze vind je op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl. Bezoek het onderwerp Dyslexie op de website >

Aks de leerling niet voldoet aan de criteria voor een ED onderzoek, zal de gemeente nooit diagnostiek en/of behandeling vergoeden. Als ouders dus zelf een onderzoek naar dyslexie hebben bekostigd zal de gemeente het onderzoek en behandeling niet vergoeden.

Het verschilt per gemeente waar je het dossier naar toe moet sturen. Hieronder volgt de procedure per gemeente.

Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg

Komt het kind uit een van deze gemeenten? Stuur dan de aanmelding naar het toegangsteam Dyslexie: toegangdyslexie@tilburg.nl. Het toegangsteam toetst of het dossier compleet is en of het protocol goed is toegepast. Als het toegangsteam het dossier goedkeurt, stuurt de school het dossier naar de beoogde aanbieder om het onderzoek te doen. De school moet dit wel afstemmen met de ouders/verzorgers.

Dongen en Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Gilze en Rijen

Komt het kind uit een van deze gemeenten: Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en/of Rijen? Dan moet de aanmelding en het schooldossier naar het samenwerkingsverband ‘RSV Breda e.o.’. Als het samenwerkingsverband het dossier goedkeurt, ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekend advies van het samenwerkingsverband. Hiermee kunnen zij naar een gecontracteerde zorgaanbieder, die het diagnostisch onderzoek uitvoert.

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Scholen in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk sturen het schooldossier voor goedkeuring naar het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena (SWV PO LHA). Meer over dyslexiezorg in Loon op Zand, Heusden en Waalwijk >

Diagnostiek Ernstige Dyslexie (ED)

Het belangrijkste doel van het diagnostisch onderzoek is om:

 • meer te weten te komen over de aard van de klachten van het kind
 • de factoren te achterhalen die een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van de klachten
 • antwoord te geven op de hulpvraag en te komen tot passende handelingsadviezen.

Voor de diagnostiek wordt het landelijke protocol gevolgd: ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB versie 3.0). Criteria die gelden voor die worden gebruikt bij het vaststellen van ED zijn ernst, hardnekkigheid en specificiteit van de lees- en spellingproblemen.  Ook worden in het onderzoek belemmerende en beschermende factoren in kaart gebracht die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de problematiek. Hierbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van mogelijk comorbide stoornissen.

Op basis van de diagnostiek kunnen de stappen in de behandeling worden bepaald. Blijkt er geen sprake te zijn van ED? Dan geeft de aanbieder een handelingsgericht advies aan de school en de ouders. De productcode voor Diagnostiek Dyslexie is 45ED1.

Behandeling Ernstige Dyslexie (ED)

Een behandeling duurt in beginsel 48 sessies van 45 à 50 minuten. De behandelaar kan zijn:

 • een BIG-geregistreerd gezondheidspsycholoog
 • een NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog
 • NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist.

De behandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars. Deze medebehandelaars vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Medebehandelaars zijn gekwalificeerde dyslexiespecialisten: een basispsycholoog, orthopedagoog of een logopedist. De behandeling wordt uitgevoerd volgens het landelijk vastgestelde protocol “Protocol Dyslexie, Diagnostiek en Behandeling 3.0”. De productcode voor behandeling Dyslexie is 45ED2.

Meer behandelsessies nodig?

In een uitzonderlijke situatie mag een verlenging voor 12 extra behandelsessies worden aangevraagd. De productcode voor extra behandeling Dyslexie is 45ED3.

Dit is de werkwijze:

 1. Aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier toont de aanbieder de noodzaak van deze 12 extra behandelsessies aan.  Download Aanvraagformulier 12 extra behandelsessies ED >
 2. De aanbieder levert het formulier versleuteld aan via de e-mail bij de gemeente die o.b.v. het woonplaatbeginsel verantwoordelijk is.
 3. De lokale gemeente beoordeelt de aanvraag. De lokale gemeente laat schriftelijk weten of zij akkoord is met de aanvraag. Zonder een schriftelijk akkoord, komt de aanbieder niet in aanmerking voor een vergoeding voor 12 extra behandelsessies vanuit de jeugdwet.
 4. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, dient de aanbieder een Verzoek om Toewijzing (JW315) in.

Let op: de regio heeft te allen tijde de mogelijkheid om achteraf te toetsen of de goedkeuring op de aanvraag daadwerkelijk is verstrekt.

Hieronder wordt per gemeente aangegeven naar welk e-mailadres het aanvraagformulier moet worden gestuurd:

Gemeente E-mail
Dongen administratiejeugd@dongen.nl
Gilze-Rijen jeugdadmin@abg.nl
Goirle toegangdyslexie@tilburg.nl
Heusden info@bijeenheusden.nl
Hilvarenbeek toegangdyslexie@tilburg.nl
Loon op Zand zorgloket@loonopzand.nl
Oisterwijk toegangdyslexie@tilburg.nl
Tilburg toegangdyslexie@tilburg.nl
Waalwijk medischdomein@waalwijk.nl

 

Bekostiging en tarieven Ernstige Dyslexie (ED)

 • Bekostiging: PxQ.
 • Voor diagnostiek wordt een vast tarief per traject gerekend.
 • Voor behandeling wordt een tarief per behandelsessie gehanteerd.