Kleinschalige woonleefgroepen

Een kleinschalige woonleefgroep is een (tijdelijk) verblijf in een woonwijk of op een instellingsterrein. Er is een team van begeleiders (1 op maximaal 4 jeugdigen) waarbij een gezinsvervangend leefverband wordt geboden. De zorgaanbieder zorgt voor 24/7 beschikbaarheid van een begeleider en is verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. Er wordt zoveel mogelijk een thuissituatie nagebootst.

Wat zijn kleinschalige leefgroepen?

 • Een kleinschalige woonleefgroep is een (tijdelijk) verblijf in een woonwijk of op een instellingsterrein.
 • De setting is huiselijk.
 • Er is een team van begeleiders (1 op maximaal 4 jeugdigen) waarbij een gezinsvervangend leefverband wordt geboden. De zorgaanbieder zorgt voor 24/7 beschikbaarheid van een begeleider en is verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding.
 • Er wordt zoveel mogelijk een thuissituatie nagebootst.
 • Er wordt aandacht besteed aan de integratie van de jeugdige in de samenleving.
 • De begeleiding van de jeugdige houdt in:
  • aanleren vaardigheden en aanbieden van gedragsalternatieven of gedragsinstructies
  • werken aan de relatie tussen kind en ouders
  • stimuleren van contact met omwonenden, leeftijdgenoten op school
  • stimuleren om activiteiten te ondernemen zoals vrijetijdsbesteding, bijbaantjes etc. in de buurt of in de dichtstbijzijnde kern
  • begeleiding bij het behalen van de startkwalificatie of bij verdere opleiding/arbeidsparticipatie/zinvolle daginvulling.
  • Maken van perspectiefplan als jeugdige bijna 18 wordt.

Bij de opdracht zit inbegrepen:

  • Begeleiding aan de jeugdige en aan de ouders/en of sociaal netwerk.
  • Naast de huisvesting wordt gezorgd voor de maaltijden en kosten die normaal gesproken samenhangen met het bieden van een woonomgeving.
  • De jeugdige (de ouders of GI bij voogdij of OTS met uithuisplaatsing) moet zelf voor zak -en kleedgeld te zorgen.
  • Voldoende toezicht. Overdag en ’s avonds is altijd een begeleider aanwezig. Op piekmomenten zijn twee begeleiders aanwezig. Voor de nacht is er een slaapdienst op de groep.
  • Behandeling is niet inbegrepen.
  • Is er sprake van deeltijd verblijf? Dan is er geen begeleiding van de jeugdige en ouders op de dagen dat de jeugdige niet op de woonleefgroep is.

Voor wie zijn kleinschalige leefgroepen?

 • Jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar en soms jonger.
 • De jeugdige heeft een matig tot zware opvoed- of hulpvraag.
 • De jeugdige kan zich thuis onvoldoende veilig ontwikkelen en/of gezond opgroeien.
 • De jeugdige is door zijn problemen niet in staat in een gezinsstructuur te functioneren. Hierdoor kan hij niet in een pleeggezin of gezinshuis wonen.
 • Vaak is er sprake van ernstige hechtingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking.
 • De jeugdige heeft vaak hulp nodig op gebied van sociale redzaamheid en psychosociaal/cognitief reageren.
 • Afhankelijk van de leeftijd kan op gebied van persoonlijke verzorging en de aanpak van probleemgedrag worden volstaan met toezicht of stimulering.
 • De jeugdige gaat naar school of dagbesteding.
 • Het wonen is gericht op toewerken naar zelfstandig wonen of terugkeer naar een gezinssysteem.
 • De jeugdige kan 24/7 in de woonleefgroep wonen (ook al gaat de jeugdige bijvoorbeeld in het weekend naar huis).
 • Naast de fulltime woonleefgroep is deeltijd wonen in de woonleefgroep ook mogelijk. Dit is het geval als de jeugdige in staat is om gedeeltelijk bij de eigen ouders of in het sociale netwerk te wonen.