Segment 2 | Wonen Jeugdhulp

Dit aanbod is voor jeugdigen die geen veilige thuissituatie of passende woonomgeving meer hebben. Er zijn vier verschillende vormen van Wonen en er zijn vijf aanbieders gecontracteerd in dit segment: Stichting Oosterpoort, William Schrikker Stichting Gezinsvormen, Sterk Huis en Vigere.

Wat houdt Jeugdhulp Wonen in?

 • Als de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving meer is voor de jeugdige.
 • Er zijn 4 vormen van Wonen:
  1. Pleegzorg
  2. Gezinshuizen
  3. Kleinschalige woonleefgroepen
  4. Zelfstandigheid bevorderende woonvormen (kamertraining en fasehuis)
 • Richtlijn maximale duur:
  • Pleegzorg en gezinshuizen: maximaal 5 jaar
  • Woonleefgroepen en woonvormen: maximaal 2 jaar

Hoe is het ingekocht?

 • Bekostiging: P * Q . Er wordt afgerekend per uur of per dagdeel zorg.
 • Gecontracteerd zijn: Stichting Oosterpoort, William Schrikker Stichting Gezinsvormen, Sterk Huis en Vigere.

Hoe vraag je als verwijzer producten in Segment 2 aan?

 • De verwijzer (lokale toegang of GI) heeft een coördinerende rol. Let op: voor plaatsing in een Gezinshuis geldt vanaf 12 april 2023 een andere werkwijze. Hiervoor is een apart coördinatiepunt. Meer hierover lees je op de pagina Gezinshuizen. Bezoek de pagina Gezinshuizen >
 • De verwijzer moet op tijd het netwerk van het gezin of hulp inzetten om een uithuisplaatsing te voorkomen.
 • De lokale toegang/GI zorgt samen met de jeugdhulpaanbieder voor een plaatsing die goed past bij de jeugdige en zorgt ook voor de beschikking. Het coördinatiepunt Wonen kan daar een bemiddelende rol in vervullen.
 • De coördinator zorgt ervoor dat het integrale plan van aanpak wordt uitgevoerd. De hoofdtaken zijn daarbij:
  • Regelen van goede zorg en ondersteuning
  • Overzicht houden over de gezinsleden en leefdomeinen
  • Evalueren en bijstellen
  • Grenzen stellen en ingrijpen
  • De ouders betrekken en hen in hun kracht zetten
 • Uitgangspunt is, dat de jeugdige in één keer in de juiste woonvorm wordt geplaatst.
 • Daarom is het belangrijk dat de verwijzer controleert dat de diagnostiek heel zorgvuldig wordt gedaan.
 • De verwijzer kijkt ook goed samen met de jeugdhulpaanbieder(s) welke woonvorm het beste past bij de jeugdige als hij een Behandeling heeft afgerond uit Segment 1.  Het coördinatiepunt Wonen kan daar een bemiddelende rol in vervullen.
 • Verwijzers kunnen maximaal 6 maanden voor het einde van de Behandeling al een vooraanmelding doen bij de jeugdhulpaanbieder(s). Zodat jeugdhulpaanbieders beter kunnen voorsorteren op de verwachte vraag.
 • De verwijzing naar Segment 2 verloopt zoveel als mogelijk via de lokale toegang en niet via de huisarts of medisch specialist. Dit is mogelijk, omdat de toegang intensief samenwerkt met de huisartsen en medisch specialisten.

Hoe zit het met de rolverdeling tussen professionals in Segment 2?

Krijgt de jeugdige van verschillende aanbieders hulp (en/of uit verschillende Segmenten)? Dan is dit de rolverdeling:

 • De zorgaanbieder doet de coördinatie binnen het jeugddomein. De zorgaanbieder zorgt dat de doelen die beschreven zijn in het integrale plan van aanpak worden behaald. Is er afstemming nodig met andere partners, zoals onderwijs? Dan is de zorgaanbieder hiervoor verantwoordelijk. Verwacht de aanbieder dat de doelen niet bereikt worden? Dan moet de aanbieder de verwijzer informeren.
 • De zorgaanbieder moet aan de ouders/jeugdige vragen of zij nog ondersteuning krijgen van een andere aanbieder. Zijn er meerdere aanbieders betrokken bij het gezin? Dan moet de aanbieders onderling bepalen wie de coördinatie op de totale jeugdhulp gaat doen.
 • Is er hulp uit een of meerdere domeinen? Bijvoorbeeld: Wmo, Participatiewet, Wlz, Zvw, Onderwijs, Armoede? Dan voert niet de jeugdhulpaanbieder, maar de verwijzer de coördinatie uit.
 • Wordt de hulpvraag hoogspecialistisch? Dan neemt de zorgaanbieder contact op met de verwijzer. De verwijzer zet de casus dan door naar Crossroads. Dit is de coalitie van aanbieders in Segment 1. De coalitie wordt dan inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de totale hulpverlening. Zij bepaalt ook wat er met de lopende hulpverlening gebeurt.

Wat is het regionaal coördinatiepunt Wonen?

 • Onafhankelijke professionals met de volgende taken:
  • Ze brengen het aanbod van Segment 2 in beeld. Zowel qua beschikbaarheid als de kwaliteit.
  • Ze nemen aanmeldingen van verwijzers aan en zetten deze door naar de geschikte woonaanbieder.
  • Is er een aanmelding van een jeugdige die nergens terecht kan? Dan bereidt het coördinatiepunt de aanmelding voor om vervolgens te bespreken in het Plaatsingsplatform Wonen. Dit is een afvaardiging van aanbieders die rond het coördinatiepunt is georganiseerd, die een doorbraakbesluit kunnen nemen als er nergens plek is voor de jeugdige. Zij zorgen dan voor een passende (woon)oplossing.
 • Deze taken vallen niet onder het coördinatiepunt:
  • Het coördinatiepunt doet geen matching. Daar is de jeugdhulpaanbieder zelf verantwoordelijk voor.
  • Het coördinatiepunt voert geen coördinatie binnen het jeugddomein of over het integraal plan van aanpak.

Verwijzers (lokale toegang/GI) zijn verplicht om aanvragen voor gezinshuizen via het coördinatiepunt te organiseren. Alleen voor een jeugdhulpaanbieder die zelf een jeugdige in een behandelgroep heeft zitten en op een eigen woonvoorziening kan plaatsen, geldt die verplichting niet. Deze plaatsing moet in overleg met de verwijzer en moet gemeld worden bij het coördinatiepunt.