Pleegzorg

Pleegzorg is een voorliggende voorziening op andere vormen van Wonen. Het doel van pleegzorg is dat de jeugdige gezond en veilig kan opgroeien. De pleegzorg wordt ingezet met het streven dat op termijn de ouders weer zelf de opvoeding kunnen doen.

Wat is pleegzorg?

 • Voorliggend op andere vormen van Wonen.
 • Er zijn netwerkpleeggezinnen en bestandspleeggezinnen. Zowel deeltijd als voltijd.
 • Deeltijd pleegzorg kan ingezet worden om het gezin te ontlasten. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens vakanties.
 • Als het nodig is, kan aanvullende ondersteuning voor de jeugdige of voor het gezin ingezet worden.
 • Bijvoorbeeld: therapie voor de jeugdige, intensieve hulp voor de ouders, specialistisch programma voor het versterken van de situatie in het pleeggezin.
 • Doel: de jeugdige kan gezond en veilig opgroeien.
 • De pleegzorg wordt ingezet met het streven, dat op termijn de ouders weer zelf de opvoeding kunnen doen.

Voor wie is pleegzorg?

Pleegzorg is voor jeugdigen tussen de 0 en 21 jaar die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen, omdat de draagkracht van het gezin onvoldoende is voor een stabiele thuissituatie.

Wat is de rol van de zorgaanbieder bij pleegzorg?

 • PR en werving van pleegouders.
 • Maken match tussen pleeggezin en jeugdige. De ouders worden hierbij betrokken.
 • Toezien op het welzijn van de jeugdige en ingrijpen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling.
 • Contact houden met jeugdige.
 • Extra ondersteuning regelen wanneer dat nodig is.
 • Afstemming met de verwijzer (lokale toegang, GI of medisch domein).
 • Sociaal netwerk van de jeugdige onderzoeken bij bestaande of nieuwe hulpvragen.
 • Medewerking aan opvoedbesluit / toekomstperspectief van het pleegkind.
 • Inzet van een gedragswetenschapper, als consultant of ondersteuner van de pleegzorgwerker.
 • Opstellen van een perspectiefplan 18+.
 • Begeleiding van de ouders. Zoals ondersteuning bij de samenwerking tussen ouders en pleegouders.
 • Begeleiding van de pleegouders. Zoals ondersteuning bij de samenwerking tussen ouders en de pleegouders en opstellen van pleegcontract/begeleidingsplan.